سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - همه رشته ها

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - با فرمت ورد - همه رشته ها - متن کامل رشته مدیریت حسابداری حقوق برق عمران مکانیک کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - همه رشته ها

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - با فرمت ورد - همه رشته ها - متن کامل رشته مدیریت حسابداری حقوق برق عمران مکانیک کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

آخرین مطالب

۱۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ ها از روش آماری تحلیل مسیر با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان بر اساس مراحل بارون و کنی استفاده شد. نتایج نشان داد تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد و انگیزش گردشگران تأثیر معناداری است. از سوی دیگر تصویر ادراک‌شده از مقصد نیز بر انگیزش گردشگران تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: گردشگری فیلم، تصویر ادراک‌شده از مقصد، انگیزه گردشگری، استان آذربایجان شرقی

فصل اول.. 1

مقدمه. 2

1-1- تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-3- اهداف تحقیق. 7

1-4- سؤالات تحقیق. 7

1-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-6-2-  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1-6-3-  قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-7-  تعاریف واژگان تخصصی تحقیق. 9

1-8- ساختار فصل های پایان‌نامه. 10

فصل دوم.. 12

مقدمه. 13

2-1- رسانه. 14

2-1-1- وظیفه رسانه. 15

2-1-2- اهمیت رسانه در گردشگری.. 16

2-1-3- اهمیت فیلم و سینما در گردشگری.. 18

2-1-4- ویژگی های اصلی فیلم ترغیب‌کننده‌ی گردشگری.. 19

2-2- رفتار مصرف کننده 20

2-3- تصویر مقصد. 21

2-3-1- نقش تصویر مقصد در رفتار گردشگران. 23

2-3-2- تصویر شناختی و تصویر عاطفی. 23

2-3-3- تصویر مقصد نامطلوب.. 25

2-3-4- مدیریت تصویر. 26

2-3-5- فرآیند مدیریت تصویر. 28

2-3-6- شکل گیری تصویر مقصد. 29

2-3-6-1- مدل شکل گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری.. 30

2-3-6-2- مدل شکل گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین. 31

2-3-7- عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری تصویر. 33

2-3-8-ابعاد تصویر ادراک‌شده ی مورد استفاده در این تحقیق. 35

2-3-9- تأثیر فیلم در تصویر مقصد. 36

2-3-10- مشارکت ستارگان سینما بر تصویر مقصد. 37

2-4- جایگذاری مقصد در فیلم. 38

2-4-1- مزایای جایگذاری مقصد در فیلم. 39

2-5- انگیزه گردشگری.. 41

2-5-1- سلسله‌مراتب مازلو. 41

2-5-2- عوامل کششی و رانشیِ دان. 42

2-5-3- نظریه کرامتون. 43

2-5-4- دیگر نظریات انگیزش.. 44

2-6- انگیزه گردشگر فیلم. 46

2-6-1 عوامل کششی انگیزش در گردشگری فیلم. 48

2-6-1-1- مکان به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. 49

2-6-1-2- شخصیت ها به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. 50

2-6-1-3- ویژگی های نمایشی به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم. 51

2-6-2-  عوامل رانشی در گردشگر فیلم. 51

2-6-2-1- نوجویی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 52

2-6-2-2- اعتبار به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 53

2-6-2-3- شخصی‌سازی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 53

2-6-2-4- هم ذات پنداری به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم. 54

2-7- مشکل تعیین علل انگیزش.. 55

2-8- گردشگری فیلم. 56

2-8-1- اشکال مختلف گردشگری فیلم. 57

2-8-2- چارچوب مفهومی گردشگری فیلم. 58

2-8-3- گردشگر فیلم. 60

2-8-4- اثرات گردشگری فیلم. 61

2-8-5- نمونه های عملیاتی شده گردشگری فیلم. 62

2-8-6- گردشگری فیلم در ایران. 64

2-8-7- زمینه های مطالعات انجام‌شده در گردشگری فیلم. 66

2-9- پیشینه تحقیق گردشگری فیلم. 67

2-9-1- پیشینه تحقیق در ایران. 67

2-9-2- پیشینه تحقیق در خارج از ایران. 69

2-10- چارچوب نظری.. 72

جمع بندی… 73

فصل سوم.. 74

مقدمه. 75

3-1- روش تحقیق. 75

3-2- جامعه ی آماری تحقیق. 76

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 76

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها 77

3-5- ابزار سنجش… 77

3-5-1- پرسشنامه. 77

3-6- آزمون ابزار (پرسشنامه) 80

3-6-1- آزمون روایی (اعتبار) پرسشنامه. 80

3-6-2- آزمون پایایی پرسشنامه. 81

3-7- روش های تجزیه‌وتحلیل آماری.. 82

3-8- موردمطالعه. 82

3-8-1- موقعیت جغرافیایی. 82

3-8-2- استان آذربایجان شرقی از دید آمار 83

3-8-2- بررسی جاذبه ها و تسهیلات گردشگری آذربایجان شرقی. 85

3-8-2-1- جاذبه های طبیعی. 85

3-8-2-2- جاذبه های انسانی. 87

جمع‌بندی… 89

فصل چهارم.. 90

مقدمه. 91

4-1- آمار توصیفی. 91

4-1-1- جنسیت گردشگران. 92

4-1-2- سن گردشگران. 92

4-1-3- مدرک تحصیلی گردشگران. 93

4-1-4- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران. 93

4-1-5- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. 94

4-1-6- نوع فیلم موردعلاقه گردشگران. 95

4-1-7- انگیزه کلی گردشگران. 96

4-1-8- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و  انگیزهی سفر گردشگران. 96

4-1-9- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش گردشگران نسبت به سفر. 97

4-2- آمار استنباطی. 97

4-2-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش… 98

4-2-2- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش… 99

4-2-2-1- شاخص کفایت حجم نمونه در متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری، محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم. 99

4-2-2-2- تحلیل عاملی تأییدی.. 101

4-2-2-2-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر گردشگری فیلم. 102

4-2-2-2-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تصویر مقصد. 104

4-2-2-2-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر انگیزه گردشگر فیلم. 106

4-2-3- وضعیت متغیرهای پژوهش… 108

4-2-4- همبستگی متغیرهای پژوهش… 110

4-2-5- آزمون فرضیات پژوهش… 110

جمع‌بندی… 114

فصل پنجم.. 116

مقدمه. 117

5-1- جمع‌بندی یافته های تحقیق. 117

5-1-1- جمعیت شناختی. 117

5-1-2- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران. 118

5-1-3- نوع فیلم مورد علاقه گردشگران. 118

5-1-4- انگیزه کلی گردشگران. 119

5-1-5- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و  انگیزه ی سفر گردشگران. 119

5-1-6- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش نسبت به سفر. 120

5-2- بررسی سؤالات تحقیق. 121

5-2-1- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزه گردشگران. 121


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۴
مدیر سایت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی -گرایش مدیریت نیروی انسانی

 

عنوان  :

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران  با جو سازمانی

(مطالعه موردی :دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم)

 

استاد راهنما

دکتر سید احمد حسینی

 

استاد مشاور

دکتر عبدالرضا بیگی نیا

 

دانشجو:

بهزاد ناظمی ﭘور

بهمن ماه 1390

 

سپاسگزاری

 

اکنون که به یاری خداوند متعال نگارش این پژوهش به اتمام رسیده ، بر خود واجب می دانم که صمیمانه از استاد محترم جناب آقای دکتر سید احمد حسینی و نیز جناب آقای دکتر عبدالرضا بیگی نیا که در تمامی مراحل تحقیق با صبر و شکیبایی فراوان و با روشنفکری ها و ارشادات محققانه، زمینه بهتر شدن این پژوهش را فراهم آوردند، کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشم . و به تمامی اساتیدی که در طول تحصیلم همواره این جانب را همراهی نمودن ، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

در نهایت از تمام دوستان عزیزم که در اجرا و تدوین این تحقیق ، مانند همیشه ، صمیمانه مرا یاری نموده اند، تشکر کرده و نیز از خانواده عزیزم که همیشه سرمایه معنوی در دوران تحصیلم بوده اند،آرزوی بهترین ها را برایشان دارم.

 

مادرم گلهای سرخ تقدیم تو باد

خورشید من، احساس ناب تقدیم تو باد

 

گرفتی دستم را در لحظه های سخت

فخر زمان، بوسه ام به دستانت تقدیم تو باد

 

سنگ صبورم، آبی دریا تقدیم تو باد

مهربان من، آسمان تقدیم تو باد

 

محبوبه من، شرمم تقدیم تو باد

تک ستاره زیبا، جانم تقدیم تو باد

 

این جا که رسیدم، مدیون توام

تاج سرم ، جبران لحظه ها تقدیم تو باد

 

عاشقت می مانم تا جهانی هست

زیباترین عشق ،  این شعر تقدیم تو باد

 

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ارتباط “سبک تفکر” مدیران  با “جو سازمانی” حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی انواع سبک های تفکر در میان مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم و نیز شناسایی جو سازمانی آنان و در نهایت مشخص کردن رابطه سبک های تفکر موجود با ابعاد مشخص شده در جو های حاکم بر مراکز  مربوطه می باشد.

برای سنجش سبک تفکر مدیران از مدل دو بعدی تحلیلی و شهودی هیز و آلیسون(1994) و نیز به منظور سنجش جو سازمانی از مدل وایزبورد استفاده شده است . مدل تحلیلی و شهودی سبک های تفکر بر اساس رویکرد شناختی به سنجش سبک های تفکر می پردازد و نیز مدل وایزبورد به منظور سنجش جو سازمانی ، ابعاد سازمانی را که به وسیله آن مشخص شده را شناسایی و به بررسی نقاط ضعف و قوت سازمانی می پردازد.

بدین منظور برای انجام این تحقیق و بررسی این رابطه ، از یک فرضیه اصلی و 14  فرضیه فرعی استفاده شده است که این فرضیات را می توان به صورت رابطه ای مطرح نمود.

این فرضیات بر روی 23 رئیس از طریق روش سرشماری از تمام 23 رئیس موجود در دانشگاه و مرکز آموزش عالی در استان قم و نیز  بر روی 115 معاون  از طریق  روش نمونه گیری هدفدار (قضاوتی)  به منظور انتخاب نمونه دوم ، مورد بررسی قرار گرفته است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کالموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن مولفه های تحقیق استفاده شده است و پس از اطمینان حاصل نمودن از نرمال بودن و یا نبودن مولفه های تحقیق از آزمون های مناسب برای سنجش فرضیات استفاده شده است . به این منظور از ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش فرضیه اصلی تحقیق و دوازده فرضیه فرعی استفاده شده  و نیز از  ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش دو فرضیه فرعی مورد استفاده قرار گرفته است. و برای بررسی اختلاف میان میانگین های هر یک از مولفه ای جو سازمانی در بین دو نوع سبک های تفکر از آزمون T دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده  از تجزیه و تحلیل این داده ها بیانگر  یافته های  ذیل می باشد.

در بین 23 مدیر دانشگاه ، 14 مدیر سبک تفکر تحلیلی و نیز 9 مدیر سبک تفکر شهودی را دارا هستند.با انجام آزمون T دو جامعه مستقل ، مشخص گردیده است که تمام مولفه های جو سازمانی در بین دو گروه میانگین سبک تفکر تفوت وجود دارد. نتایج بیانگر  این مطلب هستند که مولفه های رهبری ، ارتباطات و نیز نگرش به تغییر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هایی که دارای مدیرانی برخوردار از سبک تفکر

 

شهودی اند، بالا جلوه می نماید و این موضوع مشخص می گردد که این سه مولفه ، از جمله نقاط قوت سازمان های تحت کنترل مدیران شهودی است. دسته دیگر نتایج ، نشان از بالا بدست آمدن مولفه های ساختار ، مکانیزم های مفید ، توجه به هدف و نیز توجه به پاداش در دانشگاه های تحت اداره ی مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی می باشد،  که این چهار مولفه نیز از جمله نقاط قوت دانشگاه ها و مراکز آموزشی ای است که روسای آنها از سبک تفکر تحلیلی برخوردار اند.

بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی بر مبنای دو رویکرد می گردد تا مدیران توجه ویژه بر تمایلات خود داشته باشند . با کمک رویکرد پیشگیرانه به مدیران پیشنهاد می شود که با توجه به این یافته ها، هر نوع مطلق نگری و تمایلات منفی را سرکوب نموده و از سبک تفکری هم سو با شرایط سازمانی خود استفاده نمایند تا باعث بروز نقاط ضعف در سازمان خود نشوند و نیز بر اساس رویکرد درمان گرا  ، پیشنهاداتی بر اساس شاخص های مورد سنجش، به منظور بهبود نقاط ضعف ایجاد شده داده شده است.

 

واژگان کلیدی :

سبک تفکر ، سبک های شناختی ، جو سازمانی ، تفکر شهودی ، تفکر تحلیلی ، توجه به هدف ، ساختار ، رهبری ، توجه به ارتباطات ، توجه به پاداش ، مکانیزم های مفید ، نگرش به تغییر ، مدیران ، دانشگاه ها

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه   

چکیده

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………  1

بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………  4
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 6
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق …………………………………………………………………………… 8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  13

2-1- بخش اول (سبک تفکر)  ……………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1-  چیستی و تعریف سبک تقکر  …………………………………………………………………………………….  14

2-1-2-   انواع خود گردانی ذهنی …………………………………………………………………………………………… 16

2-1-3-  کنش های خودگردانی ذهنی  ……………………………………………………………………………………. 18

2-1-4-  متغیرهای موثر در شکل گیری سبک های تفکر …………………………………………………………….. 19

2-1-5-  خطاهای رایج در تفکر  …………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-6-  انواع سبک تفکر  …………………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-6-1-  شش کلا ه تفکر  …………………………………………………………………………………………………. 23

2-1-6-2-  سبک تفکر برامسون  ……………………………………………………………………………………………. 24

2-1-6-2-1-  چگونگی استفاده از پنج سبک تفکر ……………………………………………………………………. 26

2-1-7-  سبک های شناختی  به عنوان سبک های تفکر  ……………………………………………………………… 26

2-1-7-1-  تعاریف محققان از سبک های شناختی  ……………………………………………………………………. 28

2-1-7-2- مدل دو بعدی سبک شناختی  ………………………………………………………………………………….. 29

 

                             فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه   

 

2-1-7-3-  توصیف ویژگی افراد در مدل سبک شناختی  …………………………………………………………… 35

2-2-  بخش دوم (جو سازمانی)  …………………………………………………………………………………………….. 36

2-2-1-  تعاریف جو سازمانی  ………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-2-  مولفه های جو سازمانی  …………………………………………………………………………………………… 37

2-2-3-  دیدگاه های مختلف در مورد شکل گیری جو سازمانی  …………………………………………………. 38

2-2-4-  عوامل مؤثر بر جو سازمانی  ………………………………………………………………………………………  42

2-2-5-  ویژگیهای جو سازمانی  ……………………………………………………………………………………………. 43

2-2-6-  تمایز جو با فرهنگ سازمانی  …………………………………………………………………………………….  45

2-2-7-  انواع مطالعات درباره جو سازمانی  ……………………………………………………………………………… 49

2-2-7-1-  مطالعات هالپین وکرافت  ……………………………………………………………………………………… 49

2-2-7-1-1-  انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین وکرافت  …………………………………………………………. 49

2-2-7-2-  مطالعات وین هوی و دنیس سیبو  …………………………………………………………………………..  51

2-2-7-3-  مطالعات لیتون و استرینجر  ……………………………………………………………………………………. 51

2-2-7-4-  مطالعات فورهند و گیلمر  ……………………………………………………………………………………… 52

2-2-7-5-  مطالعات جیمز و جونز ………………………………………………………………………………………….. 52

2-2-7-6-  مطالعات سوسمان ودیپ  ……………………………………………………………………………………..  53

2-2-7-7-  مطالعه های رنسیس لیکرت  ………………………………………………………………………………….  53

2-2-7-8-  مطالعات جو سازمانی بر اساس مدل مک کلند  ………………………………………………………… 54

2-2-7-9-  مدل شش بعدی وایز بورد  ……………………………………………………………………………………  55

2-2-8-  جو سازمانی و نظارت بر آن  …………………………………………………………………………………….. 57

2-2-9-  جو سازمانی و رهبری  …………………………………………………………………………………………….  58

2-2-10-  مقیاس های سنجش جو سازمانی  …………………………………………………………………………….  59

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه   

 

2-2-11-  ارتباط سبک تفکر با جو سازمانی  …………………………………………………………………………….. 60

2-3-  مرور پژوهش های  تحقیقاتی  ………………………………………………………………………………………..  63

2-3-1-  تحقیقات داخلی  ……………………………………………………………………………………………………..  63

2-3-2-  تحقیقات خارجی  ………………………………………………………………………………….. ………………  67

2-4- نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………..  71

2-5-  مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………. 72

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………  75

3-1-  روش شناسی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….  75

3-2-  سنجش متغیر مستقل  …………………………………………………………………………………………………….. 76

3-3-  سنجش متغییر وابسته  ……………………………………………………………………………………………………. 78

3-4-  ابزارهای گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………..  80

3-5-1-  پرسشنامه سبک تفکر  ……………………………………………………………………………………………….. 82

3-5-1-1-  نحوه امتیاز بندی پرسشنامه سبک تفکر……………………………………………………………………..  85

3-5-2- ﭘرسشنامه جو سازمانی  ……………………………………………………………………………………………….  86

3-5-2-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه جو سازمانی………………………………………………………………………. 87

3-6-  روایی  و پایایی  ابزار سنجش  ………………………………………………………………………………………… 87

3-7-  روش های آماری مورد استفاده در تحقیق  ……………………………………………………………………….. 90

3-8-  جامعه آماری  ……………………………………………………………………………………………………………… 91

3-9-  قلمرو  زمانی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….. 92

3-10-  روش نمونه گیری  ……………………………………………………………………………………………………… 92

3-11- شیوه های تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………  93

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه   

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………..  95

4-1- آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………………  96

4-1-1- جنسیت  ………………………………………………………………………………………………………………….  96

4-1-2- سن  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-1-3-  سنوات خدمت  ……………………………………………………………………………………………………….. 98

4-1-4- گروه تحصیلی  …………………………………………………………………………………………………………. 99

4-1-5-  تحصیلات  ……………………………………………………………………………………………………………. 100

4-1-6-  رتبه علمی  ……………………………………………………………………………………………………………. 101

4-1-7-  متغیرهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………. 102

4-2-  نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها ……………………………………………………………………………. 102

4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف  ……………………………………………………………………………….. 102

4-2-2- آزمون فرضیه های تحقیق  ………………………………………………………………………………………… 104

4-3-  سایر یافته های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………… 120

4-3-1- آزمون T دو جامعه مستقل  ……………………………………………………………………………………….  120


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۲
مدیر سایت

نتایج حاصل از تحلیل داده ها از روش بازده غیر عادی تعدیل شده بازار بیانگر تفاوت معنادار بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام با بازده بازار در یک روز پس از عرضه اولیه است.همچنین نتایج حاصله از تحلیل داده ها از روش های  بازده خرید و نگهداری تعدیل شده و روش ثروت نسبی در 36 ماه پس از عرضه نشان دهنده بازده بهتر بازار نسبت به بازده عرضه های اولیه سهام در این ماه است.بعبارتی بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام در 36 ماه بعد از عرضه کمتر از بازده بازار است.

از میان شش متغییر مورد بررسی (عمرشرکت ، اندازه شرکت ، نسبت اهرمی ، نسبت قیمت به ارزش دفتری ، بازده کوتاه مدت و دوره گرم و سرد ) تنها نسبت اهرمی اثر منفی و معناداری بر بازده غیر عادی داشت.

 

کلمات کلیدی :

عرضه عمومی اولیه سهام ،بازده بلند مدت، بازده بازار ثانویه ،بازده غیر عادی تعدیل شده بازار، معیار بازده خرید و نگهداری تعدیل شده ، ثروت نسبی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

1                فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1           بیان مسأله. 2

1-2           هدف های تحقیق.. 4

1-3           اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1           فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق.. 7

1-5           تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق.. 7

2                فصل دوم:  پیشینه پژوهش… 10

2-1           مقدمه. 11

2-2           عرضه های عمومی اولیه سهام. 11

2-3           دلایل عرضه های اولیه سهام. 14

2-3-1          دستیابی به سرمایه برای رشد و گسترش فعالیت… 14

2-3-2          ارزشگذاری اوراق بهادار توسط بازار و نه نهادهای خاص (به ویژه نهادهای دولتی) .. 14

2-3-3          افزایش نقدشوندگی از طریق تقویت تقاضا برای سهام شرکت در بازار. 15

2-3-4          بهبود ارزشگذاری شرکت به دلیل افزایش معاملات و رشد آگاهی نسبت به آن. 15

2-3-5          دستیابی به اطلاعات مفید با بهره گرفتن از تحلیلگران بازار. 15

2-3-6          امکان تنوع بهینه سهامداری به دلیل برخورداری از چارچوب تنظیمی و نظارتی.. 16

2-3-7          اعتماد بیشتر شرکا، تأمین کنندگان و مشتریان. 16

2-3-8          افزایش وفاداری کارکنان کلیدی.. 17

2-3-9          افزایش کارایی شرکت… 17

2-4           روش های عرضه عمومی سهام. 18

2-4-1          روش حراج (مزایده) 18

2-4-2          روش عرضه با قیمت ثابت… 19

2-4-3          روش ثبت دفتری.. 20

2-5           عرضه عمومی اولیه در ایران. 23

2-6           موضوعات مطرح در عرضه اولیه سهام. 25

2-7           شواهد تجربی درباره قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه در کوتاه مدت    26

2-8           فرضیه‌های تبیین کننده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه. 31

2-8-1          فرضیه نفرین برنده 33

2-8-2          فرضیه چشم و ‌هم چشمی‌ 34

2-8-3          فرضیه ریسک گریزی موسسات تامین کننده سرمایه. 34

2-8-4          فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی.. 34

2-8-5          فرضیه قدرت انحصاری 35

2-8-6          فرضیه شهرت (‌اعتبار) موسسات تامین کننده سرمایه. 35

2-8-7          فرضیه حباب سفته بازی.. 36

2-8-8          فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی.. 36

2-8-9          فرضیه علامت ‌دهی.. 36

2-8-10        فرضیه بازارهای «سهام جدید داغ» 37

2-8-11        ‌فرضیه «عکس‌العمل بیش از اندازه» 38

2-8-12        فرضیه افشای اطلاعات… 38

2-8-13        فرضیه فشار قیمت… 38

2-8-14        فرضیه بازارهای کارا 39

2-8-15        فرضیه پراکندگی مالکیت… 39

2-9           شواهد تجربی درباره بازده منفی سهام عرضه های اولیه در بلند مدت… 42

2-10         تئوری‌های تبیین کننده بازده منفی سهام شرکت‌های جدیدالورود در بلندمدت… 46

2-10-1        فرضیه «گرایشات و ‌علایق زودگذر» 46

2-10-2        فرضیه اختلاف عقاید. 47

2-10-3        فرضیه روزنه فرصت 47

2-10-4        فرضیه انتشاردهندگان سهام. 48

2-11         رویکردهای ارزشگذاری سهام. 48

2-11-1        رویکرد ارزشگذاری مستقیم (رویکرد تنزیل جریان های نقدی) 49

2-11-2        رویکرد ارزشگذاری نسبی (رویکرد ضرایب شرکت های مشابه و قابل مقایسه) 51

2-11-3        رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر دارایی ها 52

2-12         ارزشگذاری و عوامل عملکرد نامتعارف سهام جدید. 53

2-13         مروری بر تحقیقات پیشین.. 57

2-13-1        مطالعات انجام شده در ایران. 57

2-13-2        مطالعات انجام شده در سایر کشورها 60

2-14         خلاصه. 65

3                فصل سوم: روش تحقیق. 66

3-1           مقدمه. 67

3-2           جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 67

3-3           فرضیه های تحقیق.. 71

3-3-1          فرضیه اصلی: 71

3-3-2          فرضیه های فرعی: 71

3-4           تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق.. 72

3-4-1          روش بازده غیرعادی تعدیل شده بازار (MAAR ) 72

3-4-2          روش بازده خرید و نگهداری تعدیل شده (MABHR ) 74

3-4-3          روش ارزش نسبی (WR ) 76

3-4-4          متغییرهای تاثیر گذار بر بازده بلند مدت سهام. 77

3-5           روش گردآوری داده ها 78

3-6           قلمرو تحقیق.. 79

3-6-1          قلمرو موضوعی: 79

3-6-2          قلمرو مکانی/سازمانی: 79

3-6-3          قلمرو زمانی: 79

3-7           روش های آماری مورد استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها 79

4                فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1           مقدمه. 82

4-2           جمع آوری داده ها 82

4-3           توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 83

4-4           آمار تحلیلی.. 84

4-4-1          مراحل عمومی آزمون فرض آماری.. 84

4-5           روش های آماری آزمون فرضیه ها 85

4-5-1            آزمون فرضیه 1: 85

4-5-2            آزمون فرضیه 1: 91

5                فصل 5:  نتیجه گیری و پیشنهادها 97

5-1           مقدمه. 98

5-2           نتیجه گیری.. 98

5-3           پیشنهادات… 99

6                فهرست منابع. 100

7                پیوست.. 103

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 شواهد تجربی بین المللی درباره بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه. 28

جدول ‏2‑2 خلاصه فرضیات مطرح شده در مورد بازده سهام جدید (IPO) 40

جدول ‏2‑3 شواهد تجربی بین المللی درباره بازده بلند مدت غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه در کشورهای مختلف دنیا 43

جدول ‏3‑1 لیست شرکت های نمونه تحقیق.. 68


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۰
مدیر سایت

جهت ایجاد ارزش افزوده برای خریداران و در پی آن عملکرد بالاتری برای کسب و کار را به وجود می آورد. بازارگرایی شامل سه جزء رفتاری –  مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای است. گرایش به بازار می تواند به عنوان مزیتی رقابتی برای سازمان ها باشد، از آن جا که شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان جهت رسیدن به مزیت رقابتی و بخش بندی بازار هدف، ضروری است و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد بنابراین درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه اقتصادی را سبب می شود، لذا مشتری عاملی کلیدی در چابکی سازمان قلمداد می­شود.  بکارگیری چابکی استراتژیک در سازمانها، راهبردی برای موفقیت در محیط های رقابتی و نامطمئن امروزی است. بنابراین چابکی استراتژیک در محیط های فوق رقابتی امروز بسیار نیاز است. سازمانی چابک نامیده می شود که بتواند به طور سودآوری در محیط متلاطم با نیازهای متغیر و غیر قابل پیش بینی امروزی فعالیت نماید. بازارگرا و چابک بودن سازمان، نیازمند بستری قوی در سازمان می­باشد که این بستر را فرهنگ سازمانی می ­تواند پیاده سازد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت بازارگرایی و چابکی استراتژیک و نقش فرهنگ سازمانی در ارتباط این دو عامل می­­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه­ی گردآوری داده­ها، توصیفی از شاخه­ی همبستگی، از نوع معادلات ساختاری(SEM) می­باشد؛ همچنین برای تعیین وضعیت هر یک از متغیرها از آزمون میانگین استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازارگرایی بر چابکی استراتژیک و همچنین تأثیر مثبت و معنادار ابعاد بازارگرایی(به جز هماهنگی بین بخشی) بر چابکی استراتژیک می­باشد، علاوه بر این نقش تعدیلی فرهنگ سازمان در رابطه­ بین بازارگرایی . چابکی مورد قبول واقع نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 کلیات تحقیق.. 1-1

فصل 1 : کلیات تحقیق.. 1-1

1-1- مقدمه. 1-2

1-2- تعریف مساله. 1-4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق… 1-7

1-4- اهداف تحقیق… 1-8

1-5- سؤالهای تحقیق… 1-8

1-6- فرضیه ها/ پیش فرض ها 1-8

1-6-1- فرضیه های اصلی… 1-8

1-7- قلمرو تحقیق… 1-9

1-7-1- قلمروی موضوعی… 1-9

1-7-2- قلمروی مکانی و زمانی… 1-9

1-8- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق… 1-9

فصل 2 : مبانی نظری تحقیق.. 2-11

2-1- مقدمه. 2-12

2-2- بازارگرایی… 2-13

2-2-1- مفهوم بازارگرایی… 2-14

2-2-2- دیدگاه‌های بازارگرایی… 2-18

2-2-2-1- دیدگاه تصمیم گیری… 2-19

2-2-2-2- دیدگاه هوشمندی بازار. 2-20

2-2-2-3- دیدگاه فرهنگ بازارگرایی… 2-21

2-2-2-4- دیدگاه بازاریابی استراتژیک…. 2-23

2-2-2-5- دیدگاه مشتری گرایی… 2-23

2-2-2-6- دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت… 2-24

2-2-3- فرهنگ بازارگرایی… 2-24

2-2-4- نحوهی شکل گیری بازارگرایی… 2-27

2-2-5- رفتارشرکت‌های بازارگرا 2-30

2-2-5-1- رفتارهای سنتی بازارگرایی: نسل اول بازارگرایی… 2-30

2-2-5-2- رفتارهای مدرن بازارگرایی:  نسل دوم بازارگرایی… 2-31

2-2-6- مدل های بازارگرایی و عملکرد. 2-33

2-2-7- پیشینه ی تجربی تحقیق… 2-34

2-2-7-1- مطالعات بازارگرایی در خارج.. 2-34

2-2-7-2- مطالعات بازارگرایی در داخل.. 2-38

2-3- تاریخچه چابکی… 2-41

2-3-1- مفهوم چابکی… 2-42

2-3-2- ابعاد چابکی… 2-44

2-3-3- قابلیتهای چابکی… 2-46

2-3-4- بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان.. 2-48

2-3-5- ویژگیهای سازمانهای چابک…. 2-50

2-3-6- دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک…. 2-50

2-3-7- مدلهای دستیابی به چابکی… 2-51

2-3-7-1- الگوی گلدمن و ناگل.. 2-51

2-3-7-2- الگوی شریفی و ژانگ…. 2-52

2-3-8- 2-3-7-3 الگوی کروکیتو و یوسف… 2-54

2-3-8-1- مدل چابکی از نظر تورنگلین و همکاران.. 2-55

2-3-8-2- مدل گروه مشاوران آتوز. 2-57

2-3-9- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی… 2-58

2-3-10- تفاوت بین سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک…. 2-59

2-3-11- پیشینه ی تجربی تحقیق… 2-60

2-3-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل.. 2-60

2-3-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج.. 2-62

2-4- فرهنگ…. 2-64

2-4-1- تعاریف فرهنگ…. 2-64

2-4-2- فرهنگ سازمانی… 2-66

2-4-3- تاریخچه ی فرهنگ سازمانی… 2-68

2-4-4- منشأ فرهنگ سازمانی… 2-69

2-4-5- چگونگی تداوم فرهنگ سازمانی… 2-70

2-4-6- نقش فرهنگ…. 2-71

2-4-7- ابعاد فرهنگ سازمانی… 2-72

2-4-8- مدلهای فرهنگ سازمانی… 2-75

2-4-9- 2-5-11 مدیریت فرهنگ سازمانی… 2-83

2-4-10- مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی… 2-84

2-4-11- پیشینه ی تجربی تحقیق… 2-85

2-4-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل.. 2-85

2-4-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج.. 2-89

فصل 3 :روش شناسی تحقیق.. 3-92

3-1- مقدمه. 3-93

3-2- روش تحقیق… 3-94

3-2-1- دسته بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف… 3-94

3-2-2- روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش…. 3-94

3-3- جامعه و نمونهی آماری… 3-95

3-4- تعیین حجم نمونه. 3-95

3-5- روش نمونهگیری… 3-95

3-6- ابزار گردآوری داده ها 3-96

3-6-1- روایی و پایایی… 3-98

3-6-1-1- روایی… 3-98

3-6-2- اعتبار(پایایی) پرسشنامه. 3-100

3-7- متغیرهای تحقیق… 3-101

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق… 3-102

3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی… 3-102

3-8-2- مدلیابی معادلات ساختاری… 3-103

3-8-3- روش پی.ال.اس…. 3-105

فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها 4-108

4-1- مقدمه. 4-109

4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 4-111

4-2-1- جنسیت… 4-111

4-2-2- 4-2-2 سن.. 4-112

4-2-3- تحصیلات… 4-112

4-2-4- سابقهی کار در شرکت… 4-113

4-2-5- سمت سازمانی… 4-114

4-3- تحلیل مدل مفهومی تحقیق… 4-114

4-3-1- پایایی… 4-114

4-3-2- روایی همگرا 4-115

4-3-3- روایی همگرا 4-120

4-3-4- روایی واگرا 4-121

4-4- آزمون میانگین.. 4-121

4-5- آزمون فرضیات… 4-129

4-5-1- تحلیل فرضیه های اصلی… 4-129

4-5-2- تحلیل فرضیه های فرعی… 4-131

4-6- نیکویی برازش…. 4-133

فصل 5 : 5-135

5-1- مقدمه. 5-136

5-2- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی… 5-137

5-3- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی… 5-137

5-3-1- مرور نتایج روایی و پایایی… 5-137

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه ها 5-138

5-4- محدودیتهای پژوهش…. 5-142

5-5- پیشنهادها 5-142

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق… 5-142

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی… 5-143

منابع. 5-145

منابع فارسی: 5-145

منابع لاتین: 5-147

پیوستها 5-149

 

 

 

 


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۸
مدیر سایت

 

عنوان 

 
 
صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 – بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4 – اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5 – فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6 – مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8 – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 7

     1-8-1- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

     1-8-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9 – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 7

1-10 – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… 7

1-11 – روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 7

1-12 – واژه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-13 – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 – ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-3 – چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………… 12

     2-3-1- تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

     2-3-2- جنبه های کاربردی تبلیغات …………………………………………………………………………………………… 15

          2-3-2-1- ویژگی های محصول ………………………………………………………………………………………….. 15

          2-3-2-2- عملکرد محصول ………………………………………………………………………………………………… 16

     2-3-3- جنبه های تجربی تبلیغات ……………………………………………………………………………………………… 16

     2-3-4- شناخت محصول …………………………………………………………………………………………………………. 17

     2-3-5- احساسات ………………………………………………………………………………………………………………….. 19

     2-3-6- درگیری محصول …………………………………………………………………………………………………………. 20

          2-3-6-1- انواع درگیری ذهنی ……………………………………………………………………………………………. 21

          2-3-6-2- طبقه بندی درگیری ذهنی مصرف کننده ………………………………………………………………….. 23

     2-3-7- اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………… 24

     2-3-8- نگرش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

     2-3-9- قصد خرید …………………………………………………………………………………………………………………. 27

          2-3-9-1- قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. 28

          2-3-9-2- قصد خرید اینترنتی …………………………………………………………………………………………….. 28

          2-3-9-3- قصد خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………. 29

     2-3-10- اثربخشی تبلیغات و ارزیابی آن ……………………………………………………………………………………. 30

          2-3-10-1- عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………………… 30

          2-3-10-2- مدل های مربوط به تبلیغات و اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………. 31

2-4 – تاریخچه و سابقه موضوع پژوهش (پیشینه تحقیق) …………………………………………………………………….. 35

     2-4-1- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

     2-4-2- پیشینه بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. 39

2-5 – بیان جنبه نوآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-2 – روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 44

     3-2-1- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف …………………………………………………………………….. 44

          3-2-1-1- تحقیق بنیادی …………………………………………………………………………………………………….. 44

          3-2-1-2- تحقیق کاربردی …………………………………………………………………………………………………. 44

     3-2-2- دسته بندی روش های تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها …………………………………………….. 44

          3-2-2-1- تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی ……………………………………………………………………………… 45

          3-2-2-2- تحقیق آزمایشی …………………………………………………………………………………………………. 45

3-3 – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

     3-3-1- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

     3-3-2- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-4 – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

3-5 – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 46

     3-5-1- نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………….. 47

     3-5-2- نمونه گیری طبقه ای …………………………………………………………………………………………………….. 47

     3-5-3- نمونه گیری خوشه ای ………………………………………………………………………………………………….. 47

3-6 – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 48

     3-6-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ……………………………………………………………………………… 49

     3-6-2- مشاهده ………………………………………………………………………………………………………………………. 49

     3-6-3- مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………… 49

     3-6-4- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-7 – روایی و پایایی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 50

3-8 – متغیرهای پژوهش و نقش آنها ………………………………………………………………………………………………… 51

3-9 – روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………………………… 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2 – یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….. 53

     4-2-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه ……………………………………………………………………………… 53

     4-2-2- توزیع فراوانی متغیر تاهل در نمونه …………………………………………………………………………………. 54

     4-2-3- توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه …………………………………………………………………………………… 55

     4-2-4- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ………………………………………………………………….. 56

     4-2-5- توزیع فراوانی متغیر تجربه کاری در نمونه ……………………………………………………………………….. 57

     4-2-6- توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه …………………………………………………………….. 58

     4-2-7- توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه …………………………………………………………………………………. 59

4-3 – آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60

     4-3-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………. 60

     4-3-2- مدل معادلات ساختاری با PLS ……………………………………………………………………………………… 61

     4-3-3- روش PLS در ارزیابی مدل …………………………………………………………………………………………… 63

     4-3-4- مدل اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 64

          4-3-4-1- همسانی درونی ………………………………………………………………………………………………….. 64

          4-3-4-2- روایی تشخیص مدل …………………………………………………………………………………………… 67

     4-3-5- ارزیابی مدل ساختاری (آزمون و تحلیل فرضیات) …………………………………………………………….. 70

     4-3-6- تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. 73

4-4 – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-2 – خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3 – نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

5-4 – محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 80

5-5 – پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

پیوست 1 (جدول پیشینه ها ) …………………………………………………………………………………………………………… 88

پیوست 2 (درصد پاسخ های مثبت خبرگان به تفکیک سوال) ………………………………………………………………… 102

پیوست 3 (خروجی SPSS مربوط به محاسبه آلفای کرونباخ) ………………………………………………………………… 104

پیوست 4 (خروجی های فصل چهارم) ………………………………………………………………………………………………. 105

پیوست 5 (نمونه پرسشنامه توزیع شده میان پاسخ دهندگان) ………………………………………………………………….. 113

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 116

جلد انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

 

 
 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۶
مدیر سایت

کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، توانمندی روانشناختی، رفتارهای توانمند ساز رهبری، رضایت کارمند، رضایت مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول  کلیات تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………5

بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………….6

اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………….8

سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………….10

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….10

استفاده کنندگان از پژوهش…………………………………………………………………………………..10

قلمرو پژهش………………………………………………………………………………………………………11

استفاده کنندگان از پژوهش…………………………………………………………………………………..12

تعاریف، واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..13

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..15

رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی……………………………………………………………………………………………………15

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ……………..……………………………………………………………………………………….17

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   ………………………………………………………………………………………………….30

رفتارهای توانمندساز رهبری………………………………………………………………………………….37

پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….42

تحقیقات داخل کشور…………………………………………………………………………………………….43

تحقیقات خارج کشور  ……………………………………………………………………………………..44

2-7-1 تحقیقات داخل کشور……………….…………………………………………………………..45

فصل سوم روش شناسی پژوهش

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………….58

روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….59

قلمرو مکانی تحقیق  ………………………………………………………………………………………….60

جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق  ………………………………………..60

ابزار و شیوه های گردآوری داده های تحقیق  ………………………………………………………60

روش تجزیه و تحلیل تحقیق  …………………………………………………………………………….61

روایی و پایایی تحقیق  ………………………………………………………………………………………62

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………………………….  ………………………………………………………62

توصیف داده ها………………………….………………………………………………………63

تحلیل متغیرهای طبقه ای……………………..………………………………………………………64

تحلیل  استنباطی داده های تحقیق………………………………………………………………70

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………  ………………………………………………………80

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………….80

یافته های حاصل از توصیف داده های پژوهش………………………………………………….80

یافته های استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………….81

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….82

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..84

محدودیت های در اختیار پژوهش گر………………………………………………………………….84

محدودیت های خارج از کنترل پژوهش گر……………………………………………………………84

پیشنهادات ………………………..……………………………………………………………………………….84

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….85

پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………….85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۴
مدیر سایت

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

تغییر و تحولات سریع در دنیای امروز و پویایی رقابت در سازمان‌ها باعث شده تا سازمان‌ها به دنبال بهبود عملکرد کارکنان خود باشند. یکی از راه‌های بهبود عملکرد کارکنان، به‌روز رسانی دانش و مهارت کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت است. آموزش ضمن خدمت کارکنان در صورت استفاده درست، می‌تواند منافع زیادی را عاید سازمان و شخص سازد، از طرفی ممکن است با به‌کارگیری نادرست آموزش ضمن خدمت کارکنان ، منابع مادی و معنوی زیادی هدر رود. بررسی تاثیر دوره‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان می‌تواند تا حدودی به این پرسش پاسخ دهد که آیا سازمان در حال هدر دادن منابع از طریق هزینه‌کردن در این دوره‌ها است یا در حال سرمایه‌گذاری در این دوره‌ها؟ از طرفی بهتر است تاثیر متغیری مانند سرمایه‌ اجتماعی بر این رابطه نیز بررسی شود و در سنجش تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان آن را هم مورد توجه قرار داد.

پژوهش حاضر با عنوان” بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان با تاکید بر سرمایه اجتماعی” است.  متغیر‌های پژوهش عبارتند از: ‌آموزش ضمن خدمت به عنوان متغیر مستقل، عملکرد کارکنان شامل عملکرد حرفه‌ای، مهارت‌های زبان انگلیسی، انضباط، انگیزش و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل‌گر است. این پژوهش در اداره کل مراقبت پرواز شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور انجام شد. جامعه آماری شامل 240 نفر از کارکنان مراقبت پرواز اداره کل مذکور که در طی سال‌های 1389 تا پایان سال 1391 در اداره کل مراقبت پرواز مشغول به کار بودند، است. بر اساس آن تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با رجوع به اسناد و مدارک و همچنین با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع‌آور شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ، آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنا داری دارد و همچنین سرمایه اجتماعی بر  رایطه آموزش ضمن خدمت و عملکرد تاثیرگذار است. همچنین فرضیه تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای(ایمنی) مورد تایید قرار نگرفت. تاثیر سرمایه اجتماعی بر رابطه آموزش ضمن خدمت با عملکرد حرفه‌ای، مهارت زبان انگلیسی و انضباط تایید نشد.

وازگان کلیدی پژوهش: آموزش ضمن خدمت، عملکرد کارکنان، مراقبت پرواز، سرمایه اجتماعی

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش                                                              1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 4
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری……………………………………………………………………. 4

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی………………………………………………………………….  4

1-3)هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5

الف) هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………  5

ب)هدف‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………….   5

1-4) سوال‌ها/فرضیه‌های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………..  5

الف) فرضیه‌های اصلی ……………………………………………………………………………………………………….  5

ب) فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………………………………………………………..  6

1-5)تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش…………………………………………………………………   6

الف) تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………    6

ب) تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………..   7

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………….  9

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..   10

2-1) آموزش ضمن خدمت کارکنان ……………………………………………………………………………..  10

2-1-1 ) تعریف آموزش ……………………………………………………………………………………….  10

2-1-2) مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان …………………………………………………….  12

آموزش و بهسازی کارکنان …………………………………………………………………………….. 14
الف) اهداف برنامه آموزشی و بهسازی  ……………………………………………………………  15

ب‌)  برنامه ریزی و استراتژی سازی برای آموزش کارکنان ………………………………..  16

پ)مزایای آموزش کارکنان……………………………………………………………………………..  19

ت) مسئول طراحی و اجرای برنامه آموزشی برعهده کیست؟………………………………  20

پیوند آموزش و بهسازی کارکنان با الگوی زبده گزینی ……………………………………. 21
مراحل مختلف فرآیند آموزش ………………………………………………………………………  23
اهداف و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت…………………………………………..  27
الف)اهداف آموزش  ضمن خدمت………………………………………………………………….  27

ب‌)  چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت………………………………..  29

روش‌های آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………..  30
الف) گردش شغلی……………………………………………………………………………………… 30

ب)  آموزش کارگاهی ……………………………………………………………………………….  31

پ)  مربی‌گری ………………………………………………………………………………………..  32

ت ) جانشین  موقت ………………………………………………………………………………..  33

ث) استاد شاگردی ………………………………………………………………………………..   33

مدیریت یادگیری در سازمان …………………………………………………………………… 34
الف) تعریف یادگیری ……………………………………………………………………………..  34

ب)سازمان های یادگیرنده……………………………………………………………………….  35

حلقه ها و فرایند یادگیری …………………………………………………………………….. 38
الف) حلقه های یادگیری………………………………………………………………………..  38

ب)فرایند یادگیری ……………………………………………………………………………….  40

2-2) عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………..  41

2-2-1) مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………..  41

2-2-3) مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………….  44

2-2-3-1) ماهیت مدیریت عملکرد ………………………………………………………………  44

2-2-3-2)  هدف مدیریت عملکرد………………………………………………………………….  44

2-2-4) ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………..  45

2-2-4-1) تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………..  45

2-2-4-2) فلسفه ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………..  46

2-2-4-3)اهمیت  و ضرورت ارزیابی عملکرد …………………………………………………….  46

2-2-4-4)عوامل عمده ارزیابی  عملکرد کارکنان…………………………………………………  48

2-2-4-5)انواع ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………  49

2-2-4-6)اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد……………………………………………..  50

2-2-4-7)کاربرد های ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………….  51

2-2-4-8)فرآیند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….  52

2-2-4-9)روش‌های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………  55

2-2-5)عملکرد کارکنان درسازمانهای دولتی………………………………………………………………….  55

2-2-6)تعهد کارکنان………………………………………………………………………………………………………..   58

2-2-6-1) اهمیت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………….  59

2-2-6-2) تعهد و عملکرد …………………………………………………………………………………………  60

2-2-7) انگیزش ………………………………………………………………………………………………………………  61

الف) نظریه برابری ……………………………………………………………………………………………………..  64

ب) نظریه انتظار …………………………………………………………………………………………………………  65

2-2-8)انضباط شغلی………………………………………………………………………………………………………….  66

2-2-8-1) تعریف انضباط……………………………………………………………………………………………  66

2-2-8-2) انواع تخلفات …………………………………………………………………………………………… 70

2-2-9)مهارت‌های زبان انگلیسی ………………………………………………………………………………………  73

2-2-9-1) مقدمه و تاریخچه ……………………………………………………………………………………..  73

2-2-9-2) مهارتهای زبان انگلیسی و  عملکرد کارکنان مراقبت پرواز…………………………..  74

2-2-10) عملکرد حرفه ای (ایمنی پروازها ) در مراقبت پرواز…………………………………………  77

2-3)     سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….  80

2-4)  ارتباط بین عملکرد کارکنان و آموزش ضمن خدمت…………………………………………………..  83

2-5)پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………  87

2-5-1) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………. 88

2-5-2) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………….. 90

2-6) مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………..  94

 

 فصل سوم:‌ روش پژوهش                                                 96

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….  97

3-1) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….  97

3-1-1)   بر حسب هدف تحقیق……………………………………………………………..    97

3-1-2)  بر حسب روش تحقیق…………………………………………………………………. 98

3-2) متغیر‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………..  99

3-2-1)متغیر مستقل……………………………………………………………………………… 99

3-2-2) متغیر وابسته………………………………………………………………………………. 99

3-2-3) متغیر تعدیل‌گر…………………………………………………………………………… 100

3-3) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 100

3-3-1) مطالعات کتابخانه‌ای………………………………………………………………….  100

3-3-2) تحقیقات میدانی………………………………………………………………………..  100

3-3-3) روایی و پایایی…………………………………………………………………………..  103

3-4) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………  104

3-4-1) جامعه آماری……………………………………………………………………………….  104

3-4-4) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه………………………………….   104

3-4-5) روش‌های نمونه‌گیری……………………………………………………………. …..  105

3-4-6)روش اجرا. ………………………………………………………………………………….  105

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………   106

3-6) شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور…………………………………………………………  106

3-6-1)اداره کل مراقبت پرواز…………………………………………………………………..  107

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                  109

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………  110

4-1) بررسی پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………  111

4-2) تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق …………………………………………………………………..  112

4-2-1) جنسیت پاسخ‏دهندگان………………………………………………………………………..  112

4-2-2) سن پاسخ‏دهندگان……………………………………………………………………………..  113

4-2-3) وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان…………………………………………………………..  114

4-2-4) سابقه استخدامی پاسخ‏دهندگان…………………………………………………………….  115

4-2-5) وضعیت استخدامی پاسخ‏دهندگان……………………………………………………..  116

4-3) تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق……………………………………………………………………  117

4-3-1) بررسی فرضیات فرعی یکم تا پنجم تحقیق ………………………………………  117

4-3-1-1) بررسی فرضیه فرعی یکم تحقیق………………………………………………..  120

4-3-1-2) بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………….  121

4-3-1-3) بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق…………………………………………………..  122

4-3-1-4) بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………………………………….  123


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۲
مدیر سایت

خصوص بازاررسانی این محصول از برنامه ریزی مناسب از روش های مناسب جهت فرآوری، بسته بندی و عرضه آن استفاده شود. این روش ها باید بتواند در خصوص مواردی همچون کاهش ریسک، افزایش رقابت پذیری ، کاهش هزینه ها وکاهش میزان آفلاتوکسین (که یک عامل محدود کننده در عرضه محصول پسته است) همچنین سایر عوامل بازدارنده موفق تر عمل نمایند. در این تحقیق روش های مختلف فرآوری و فروش پسته مورد ارزیابی قرارگرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده و جامعه آماری، تولید کنندگان پسته در شهرستان رفسنجان می باشد. که بدین منظور نمونه انتخاب شده برای این تحقیق 300 نفر (125 نفر کشاورز که محصول پسته خود را به بصورت مشارکتی فرآوری و به فروش رسانده اند و 175 نفر که غیر مشارکتی عمل کرده اند) بوده است. پرسشنامه تحقیق، محقق ساخته و حاوی 36 سؤال می باشد . روایی صوری این پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر 4 تن از اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر 89 % بدست آمده است. پایایی کل آزمون به روش آلفای کرونباخ 73%  به دست آمده است.  برای تجزیه و تحلیل دادها، از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثبات هر چهار فرضیه مطرح شده می باشد به گونه ای که می توان گفت، بطور معنی داری روش های فرآوری و فروش مشارکتی می توانند در کاهش ریسک فروش، افزایش رقابت پذیری، کاهش میزان آفلاتوکسین و کاهش هزینه های تولید موثر باشند.

واژگان کلیدی: رفسنجان ، فرآوری و فروش مشارکتی و غیر مشارکتی ، محصول پسته ، ریسک فروش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه
 
                              فصل اول:کلیات تحقیق
1
1-1- مقدمه 

 
2
1-2 تعریف و تبیین مسئله تحقیق 

 
2
1-3 – اهداف تحقیق 

 
4
1-4- ضرورت انجام تحقیق 

 
4
1-5- جنبه نوآوری تحقیق 

 
6
1-6- قلمرو تحقیق 

 
6
     1-6-1 چارچوب موضوعی تحقیق 

 
6
    1-6-2 چارچوب مکانی تحقیق 

 
6
    1-6-3 چارچوب زمانی تحقیق 

 
6
1-7- تعاریف واژه های عملیاتی تحقیق 

 
6
    1-7-1- فرآوری
6
    1-7-2- ریسک
6
   1-7-3- آفلاتوکسین
6
   1-7-4-  نوع فرآوری و فروش
7
   1-7-5- روش مشارکتی
7
    1-7-6- روش غیر مشارکتی
7
1-8-  خلاصه فصل اول 

 
7
1-9- مباحث فصول آینده
7
                                       فصل دوم: مباحث نظری تحقیق
8
2-1- مقدمه 

 
9
2-2- فرآوری محصول پسته 

 
9
    2-2-1- تعریف فرآوری 

 
9
     2-2-2- لزوم فرآوری پسته 

 
10
    2-2-3-تقسیم بندی سیستم های فرآوری پسته 

 
10
      2-2-3-1- سیستم های غیر مکانیزه (سنتی)
10
      2-2-3-2- سیستم های نیمه مکانیزه
11
      2-2-3-3- سیستم های تمام مکانیزه
11
    2-2-4- مشکلات فرآوری 

 
12
    2-2-5- ویژگی های بهداشتی پایانه فرآوری پسته 

 
12
    2-2-6- مساحت واحد فرآوری 

 
12
    2-2-7- ساختمان و تأسیسات واحد فرآوری 

 
12
    2-2-8- عملیات فرآوری 

 
17
      2-2– 8-1- پوست گیری 

 
16
      2-2-8-2- شستشو و تمیز کردن 

 
17
      2-2-8-3- تانک های شناوری (حوض آبی) 

 
17
    2-2-8-4- گوگیر 

 
18
     2-2-8-5- نم گیر 

 
18
      2-2-8-6- جداسازی پسته های ریز 

 
18
      2-2-8-7- حذف پسته های پوک 

 
19
      2-2-8-8- جدا کردن پسته های دهان بست
19
      2-2-8-9- نوار بازرسی 

 
19
      2-2-8-10- خشک کردن 

 
19
    2-2-9- فرآوری پسته در آمریکا 

 
22
      2-2- 9-1-فرآوری تر 

 
22
      2-2-9- 2-فرآوری خشک 

 
23
    2-2-10- برشته کردن و بسته بندی 

 
23
   2-2-11-کیفیت و درجه بندی 

 
23
2-4-  صادرات محصول پسته 

 
24
    2-4-1- مشکلات موجود برسر راه صادرات پسته ایران 

 
26
    2-4-2- قرارداد های متقابل و تجارت محصولات کشاورزی 

 
26
2-5- بازاریابی محصول پسته 

 
26
   2-5-1- ساختار بازار پسته در ایران و جهان 

 
26
2-6- روش های(سیستم های)فعال در فرآوری و فروش محصول پسته 

 
28
     2-6-1- قرادادهای متقابل کشاورزی (مشارکتی) 

 
28
      2 -6-1-1- پیشینه تاریخی، ماهیت و دامنه شکل گیری قراردادهای متقابل کشاورزی
28
      2-6-1-2- نمونه های بارز قرارداد های کشاورزی 

 
30
      2-6-1-3-مزایای قراردادهای متقابل 

 
30
        2-6-1-3-1- مزایا برای کشاورزان
31
        2-6-1-3-2- مزایا برای سرمایه گذار
31
      2-6-1-4- پیش شرطهای لازم برای انعقاد و اجرای موفقیت آمیز قرارداد های متقابل 

 
32
     2-6-1-5- معرفی سیستم مشارکتی فعال در بازار پسته شهرستان رفسنجان(ترمینال ضبط پسته امین): 

 
33
    2-6-1-6- سیستم های غیر مشارکتی فعال 

 
35
   2-6-1-7- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان 

 
35
    2-6-1-8- شرکت پسته ایرانیان 

 
36
2-7-  ریسک فروش محصول پسته
36
   2-7-1- انواع ریسک
38
   2-7-2- ریسک و قراردادهای متقابل 

 
38
    2-7- 3- نا سازگاری در بازار نهاده ها ی محصول پسته و قابلیت قراردادهای متقابل برای کاهش آن 

 
39 

 

 
    2-7-4-  ویژگیهای محصول پسته که زمینه را برای بکار گیری قراردادهای متقابل را فراهم می نمایند 

 
39
2-8-  آفلاتوکسین در محصول پسته 

 
41
    2-8-1- آلودگی آفلاتوکسین 

 
41
    2-8-2- تاریخچه موضوع آفلاتوکسین در پسته ایران 

 
41
    2-8-3- نشانه ها و قارچ های مولد آفلاتوکسین 

 
42
   2-8-4- منابع آلودگی پسته به آفلاتوکسین و راه های کاهش این آلودگیها 

 
43
   2-8-5-کنترل آلودگی به آفلاتوکسین 

 
44
2-9-  پیشینه تحقیق 

 
44
2-10- نتیجه گیری 

 
46
                                           فصل سوم: روش تحقیق
48
3-1- مقدمه 

 
49
3-2- روش تحقیق 

 


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۱
مدیر سایت

چگونه فکر می­ کنند ، چگونه نسبت به این شناخت و فکرهایشان احساس می­نمایندو چگونه مطابق با این شناخت و احساس عمل می­نمایند، موضوع قابل تاملی است که به نوعی در سبک زندگی می توان به آن پرداخت. از ابتدای مطرح شدن مبحث سبک زندگی که طبیعتاً با این بار معنایی دارای پیشینه غربی می باشد، شاخص هایی فراوانی برای تشخیص آن مطرح شده اند و البته تعریف های گوناگونی از خود سبک زندگی مطرح شده است. در این تحقیق، شاخص ها به دو دسته عینی( الگوی مصرف، الگوی فراغت) و ذهنی ( ارزش ها، هویت )تقسیم شده­اند. خرید به عنوان یکی از عرصه­های مهم بروزدهنده شیوه تصمیم گیری انسانهاست که روزانه به طور قابل توجهی با آن سر و کار دارند و در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل خریداران پوشاک در سطح شهر تهران می­باشد. حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود به دست آمده است و از نمونه گیری خوشه­ای استفاده شده است. برای سنجش تاثیر متغیرهای مستقل(شاخص­های سبک زندگی) بر متغیر وابسته(قصد خرید) از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همه فرضیه ­های تحقیق تایید شدند و نتایج تحقیق نشان داد که شاخص های سبک زندگی بر قصد خرید پوشاک تاثیر می گذارند. همچنین اینکه تبلیغات نقش تعدیل کنندگی را بین شاخص­های سبک زندگی و قصد خرید پوشاک ایفا می­نماید.

کلمات کلیدی: سبک زندگی ، قصد خرید، ارزش ها ، الگوی مصرف، الگوی فراغت، هویت، تبلیغات

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات… 1

1-1 طرح مساله. 3

2-1 ضرورت واهمیت مساله: 6

1-3 هدف های تحقیق : 8

1-4 فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق: 8

1-5 تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق : 9

1-6 مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 11

1-7 روش  شناسی تحقیق : 18

1-8 جامعه آماری : 19

1-9 نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: 19

1-10 ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: 19

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 21

2-1 مقدمه. 22

2-1-1 سنت… 23

2-1-2مدرنیته. 23

2-2 نگرش…. 25

2-2-1 مدل ABC.. 25

2-3 مدلهای تصمیم گیری.. 26

2-4 چیستی سبک زندگی.. 28

2-4-1 تعریف وبلن و زیمل.. 29

2-4-2ماکس وبر. 31

2-4-3 بوردیو. 37

2-4-4 تعریف آدلر و کلاکهون، مک کی و ونزل.. 39

2-4-5 جمع بندی مباحث پیرامون چیستی سبک زندگی.. 41

2-4-6 نگاهی به تعریف سبک زندگی در حوزه های گوناگون.. 42

2-4-7نگاهی به نظریه های پیرامون سبک زندگی به تفکیک نظریه پردازان: 43

2-5 شاخص های سبک زندگی.. 49

2-5-1 شاخصهای سبک زندگی و کارکردهای آن.. 53

2-5-2 جمع‌بندی شاخص‌ها ازمنظر نظریه پردازان: 55

2-5-3 جمع بندی موضوعی شاخص های سبک زندگی.. 56

2-6 مدل سبک زندگی موردنظر تحقیق حاضر. 57

2-6-1 عناصر محوری و زیر مجموعه زیرشاخه ها : 58

2-6-1-1 مصرف… 59

2-6-1-2 ارزش ها 73

2-6-1-3  هویت… 84

2-6-1-4 اوقات فراغت… 95

2-7 قصد خرید – رفتار خرید مصرف کننده. 102

2-8 تبلیغات… 106

2-9پیشینه تحقیق.. 116

فصل سوم : روش شناسی تحقیق.. 123

مقدمه. 124

3-1 تعاریف تحقیق( تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق) 124

3- 2 انواع تحقیق.. 124

3-3متغیرهای تحقیق.. 125

3-4 شیوه سنجش تاثیر شاخص های سبک زندگی بر قصد خرید. 128

3-5 جامعه آماری.. 130

3-6 شیوه نمونه گیری.. 130

3-7 روش گردآوری اطلاعات… 130

3-8 مدل عملیاتی تحقیق.. 131

3-9 سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه. 134

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 136

مقدمه. 137

4-1 متغیرهای زمینه­ای.. 137

4-2 تحلیل رگرسیون چندمتغیره. 149

4-3فرضیه ­های تحقیق.. 150

4-3-1 فرضیه اول.. 154

4-3-2 فرضیه دوم. 154

4-3-3 فرضیه سوم. 155

4-3-4 فرضیه چهارم. 155

4-3-5 فرضیه پنجم.. 156

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 157

مقدمه. 158

5-1 نتیجه­گیری.. 159

5-2 محدودیتهای تحقیق.. 162

5-3 پیشنهادات… 162

منابع و مآخذ: 164

ضمائم: 173

 

 

 

فهرست جدول

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول 2-1  مدل نگرش مصرف کننده نسبت به محصول،  تبلیغات آن و فرایند خرید. 27

جدول 2-2  ارزش های غایی و ابزاری راکیچ.. 80

جدول 2-3 گویه های ارزش های سنتی و مدرن.. 82

جدول 3-1  نگرش مصرف کننده نسبت به محصول،  تبلیغات آن و فرایند خرید. 129

جدول 3-2 تقسیم بندی سوالهای پرسشنامه. 132

جدول 4-1 توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت… 137

جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل.. 138

جدول 4-3 توزیع پاسخگویان بر اساس مناطق پنجگانه. 140

جدول 4-4 توزیع پاسخگویان بر اساس سن.. 142

جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر اساس شغل.. 144

جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات… 146

جدول 4-7 توزیع پاسخگویان بر اساس درآمد.. 148

جدول 4-8 متغیرهای مستقل تحقیق.. 150

جدول 4-9  خلاصه مدل رابطه متغیرهای تحقیق.. 151

جدول 4-10 آزمون تحلیل واریانس…. 152


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۹
مدیر سایت

تصاویر برای برای دانلود پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه کنید


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

استنباطی،مدل یابی معادلات ساختاری) انجام گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که ابعاد مسئولیت، فعالیت،هیجان پذیری و سادگی بر ترجیح خرید تأثیرگذار هستند. مهمتر این که نوجویی و انگیزه های آن از قبیل احساسی، اجتماعی و کارکردی نمی توانند تعدیل کننده رابطه ابعاد شخصیت برند و ترجیح خرید مصرف کننده باشند.

 

واژگان کلیدی:

برند، شخصیت برند، نوجویی مصرف کننده، ترجیح خرید و گوشی تلفن همراه.

 

 

« فهرست مطالب »

عنوان. صفحه

فصل اول :  کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 سوالات تحقیق. 6

1-6 فرضیه های تحقیق. 6

1-7 تعریف واژگان کلیدی.. 7

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق. 9

2-1  مقدمه. 10

2-2  برند. 11

2-2-1  تعریف برند. 11

2-2-2  اجزای برند. 15

2-2-3  تصویر برند. 17

2-2-4 هویت برند. 19

2-2-5 هویت و تصویر برند. 23

2-2-6 اهمیت برند. 25

2-3 شخصیت برند. 26

2-3-1 مفهوم شخصیت برند. 26

2-3-2  تعریف شخصیت برند. 28

2-3-3 مبانی شخصیت برند. 29

2-3-4 ارزش شخصیت برند. 33

2-3-5  تفاوت میان شخصیت برند و تصویر برند. 34

2-3-6  شخصیت برند در برابر شخصیت انسانی.. 35

2-3-7  کاربرد شخصیت برند. 36

2-3-7-1  مقیاس شخصیت برندآکر(1997) 38

2-3-7-2  مطالعات مبتنی بر مدل آکر. 41

2-3-7-2-1  کاربرد مقیاس شخصیت برند در خصوص فرهنگ… 42

2-3-7-2-2  کاربرد مقیاس شخصیت برند در خصوص محصولات.. 43

2-3-7-3  انتقادهایی به مقیاس شخصیت برند آکر. 45

2-3-7-4  مقیاس شخصیت برند گینس وهمکاران(2009) 47

2-4  مصرف کننده نوگرا 49

2-4-1  مفهوم نوآوری.. 49

2-4-2  تقسیم بندی نوآوری.. 51

2-4-3 فرآیند اتخاذ نوآوری.. 52

2-4-4  مفهوم نوجویی.. 53

2-4-5  اهمیت نوجویی.. 55

2-4-6  نوآوری و نوجویی.. 56

2-4-7 نوجویی و شخصیت مصرف کننده 61

2-4-8  نوجویی و ویژگی های جمعیت شناختی،اجتماعی و اقتصادی.. 62

2-4-9 عوامل موثر در انتشار و گسترش نوجویی ها 63

2-4-10  نوجویی ذاتی مصرف کننده 64

2-4-11 اندازه گیری نوجویی مصرف کننده 67

2-4-11-1  مقیاس های نوجویی حیات(زندگی) 67

2-4-11-2  مقیاس های نوجویی انتخابی.. 68

2-4-11-3  جمع بندی براساس مقیاس های سنجش نوجویی.. 69

2-4-11-4  نوجویی انگیزشی مصرف کننده 71

2-5 ترجیح خرید. 73

2-5-1  رفتار مصرف کننده 73

2-5-2  مدل رفتار خریدار. 73

2-5-3  مراحل فرآیند تصمیم خرید. 74

2-5-4  عوامل موثر در رفتار مصرف کننده 76

2-5-5  ترجیح نام تجاری.. 76

2-6  بازار گوشی تلفن همراه 77

2-6-1  اهمیت نام های تجاری در بازار تلفن همراه 78

2-6-2  فرآیند تصمیم گیری(انتخاب) مصرف کننده در بازار تلفن همراه 79

2-7 پیشینه تحقیق. 81

2-7-1  تحقیقات داخلی.. 81

2-7-2  تحقیقات خارجی.. 83

2-8 جمع بندی.. 85

فصل سوم : روش تحقیق. 88

3-1  مقدمه. 89

3-2  روش تحقیق. 90

3-3  قلمرو مکانی تحقیق. 90

3-4  ساختار نمونه گیری.. 91

3-4-1  جامعه آماری.. 91

3-4-2  روش نمونه گیری.. 91

3-4-3  حجم نمونه. 91

3-5  روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق. 92

3-6  بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق. 93

3-6-1  روایی ابزار تحقیق. 93

3-6-2  پایایی ابزار تحقیق. 93

3-7 بررسی متغیرهای تحقیق. 94

3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها 95

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 97

4-1 مقدمه. 98

4-2 توصیف داده‌ها 99

4-2-1  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت.. 99

4-2-2  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات.. 99

4-2-3  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ سن. 100

4-2-4  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ درآمد. 101

4-2-5  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ شغل. 101

4-2-6  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ اولین زمان خرید گوشی تلفن همراه 102

4-2-7  بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ تعداد دفعات خرید گوشی تلفن همراه 103

4-2-8 بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ برندهای خریداری شده 103

4-3 تحلیل یافته‌های تحقیق. 104

4-3-1 تحلیل داده ها بدون حضور متغیر تعدیل گر بر اساس سه برند مشهور. 106

4-3-2 تحلیل داده ها با حضور متغیر تعدیل گر. 116

4-3-2-1 تحلیل عاملی تاییدی مربوط به متغیرهای تعدیل گر. 116

4-3-2-2 مدل باحضور متغیر تعدیل‌گر نوگرایی.. 117

4-3-2-3 مدل باحضور متغیر تعدیل‌گر نوگرایی احساسی.. 118

4-3-2-4 مدل باحضور متغیر تعدیل‌گر نوگرایی اجتماعی.. 119

4-3-2-5 مدل باحضور متغیر تعدیل‌گر نوگرایی کارکردی.. 121

4-4 پاسخ به فرضیات پژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی(PLS) 122

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق. 129

5-1 مقدمه. 130

5-2 خلاصه ای از نتایج آمار توصیفی.. 131

5-3 خلاصه ای از نتایج آمار استنباطی.. 132

5-4 مقایسه تحقیقات پیشین با یافته های تحقیق. 133

5-5  بحث و نتیجه گیری.. 136

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 141

5-7 محدودیت های اجرایی و عملی تحقیق. 142

فهرست منابع. 143

پیوست.. 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« فهرست جدول ها، نمودارها و شکل ها »

عنوان. صفحه

جدول 2-1 : تفاسیر متعدد برند. 13

جدول 2-2 : اجزای برند. 16

جدول 2-3 : رفتارهای برند و استنباطهای ممکن از نظر صفات شخصیتی.. 27

جدول 2-4 : ابعاد شخصیت برند در سه فرهنگ گوناگون. 42

جدول 2-5 : کاربرد مقیاس شخصیت برند درمورد دو خودرو باپرستیژ. 45

جدول 2-6 : نوجویی محصول. 59

جدول 2-7 : روایی پیش بینی مقیاس های نوجویی.. 70

جدول 2-8 : نگاه مفهومی به چهار بعد مقیاس نوجویی انگیزشی مصرف کننده 71

جدول 3-1 : دسته بندی متغیر های تحقیق. 94

جدول 3-2  :ساختار پرسشنامه. 96

جدول 4-1 : مقدار واریانس استخراج شده، همگرایی کل و آلفای کرونباخ و ضرایب تعیین. 109

جدول 4-2 : مقدار واریانس استخراج شده، همگرایی کل و آلفای کرونباخ و ضرایب تعیین. 112

جدول 4-3 : مقدار واریانس استخراج شده، همگرایی کل و آلفای کرونباخ و ضرایب تعیین. 115

جدول 4- 4 : نتایج بارهای عاملی مربوط به متغیرهای تعدیل گر. 116

جدول 5-1 : نتایج آمار توصیفی.. 130

جدول 5-2 : نتایج آزمون فرضیه ها 131

جدول 5-3 : رتبه بندی براساس ابعاد شخصیت برند. 137

جدول 5-4 : رتبه بندی براساس شاخص های شخصیت برند. 137

نمودار 2-1 : ابعاد شخصیت برند مقیاس آکر. 38

نمودار 2-2 : مدل پنج بعد شخصیتی آکر. 40


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۷
مدیر سایت